ხანძრის ქრობის ავტომატური სისტემა

ხანძრის ქრობის ავტომატური სისტემა

ხანძრის ქრობის ავტომატური სისტემა გმოიყენება შენობის სხვადასხვა სივრცის და მასში არსებული მატერიალური და არამატერიალური აქტივების (სასერვერო, გამოთვლითი ცენტრი, შემნახველი მასივები, დოკუმენტების არქივი, მუზეუმი, ქვესადგური და სხვა.) ხანძრის ზემოქმედებისგან დასაცავად.  
ობიექტის სივრცის და რისკების შეფასების შემდეგ ხდება შესაბამისი ქრობის სისტემის და აგენტის (გაზი) შერჩევა.