ხანძრის ქრობის ავტომატური სისტემა
Logo

ხანძრის ქრობის ავტომატური სისტემა

ხანძრის ქრობის ავტომატური სისტემა გმოიყენება შენობის სხვადასხვა სივრცის და მასში არსებული მატერიალური და არამატერიალური აქტივების (სასერვერო, გამოთვლითი ცენტრი, შემნახველი მასივები, დოკუმენტების არქივი, მუზეუმი, ქვესადგური და სხვა.) ხანძრის ზემოქმედებისგან დასაცავად.  
ობიექტის სივრცის და რისკების შეფასების შემდეგ ხდება შესაბამისი ქრობის სისტემის და აგენტის (გაზი) შერჩევა.