ფინანსები და დაზღვევა

"ვეზირი" საფინანსო და სადაზღვევო კომპანიებს სთავაზობს კომპლექსურ  და  ავტომატიზირებულ გადაწყვეტებს, რაც უზრუნველყოფს სამუშაო პროცესების გამარტივებას, რისკების პრევენციას, მომხმარებლებთან ურთიერთობის ეფექტურობის ზრდას, ინფორმაციის დაცულობას და ა.შ.

•    ვიდეო მეთვალყურეობა (CCTV);
•    ვიდეო ანალიტიკა;
•    ხმის ბიომეტრია და აუთენტიფიკაცია;
•    დაშვების კონტროლი;
•    ხანძრის ქრობის ავტომატური სისტემები;
•    საინფორმაციო უსაფრთხოება და მონაცემთა დაშიფვრა;
•    სერვერები და შემნახველი მასივები, UPS;
•    ქოლ-ცენტრები;
•    PABX/VoIP.