Veziri.ge - Communication Systems, SCADA & Telemetry, Security

ტელეკომუნიკაცია & IT

ტელეკომუნიკაცია და IT მოიცავს: ხმის, მონაცემთა და ვიდეო ინფორმაციის გადაცემის და შენახვის სისტემებს. მომხმარებლების მოთხოვნიდან გამომდინარე, გადაწყვეტა შეიძლება იყოს როგორც მცირე ასევე მასშტაბური და გ ...

უშიშროება და უსაფრთხოება

უშიშროება და უსაფრთხოება მოიცავს მრავალფუნქციურ სისტემებს, როგორც კერძო, ასევე სახელმწიფო აქტივების დასაცავად. აღნიშნული გადაწყვეტა აერთიანებს შემდეგ მიმართულებებს: CCTV, დაშვების კომტროლი, სახაძ ...

SCADA & ავტომატიზაცია

კონტროლისა და მონაცემთა შეგროვების სისტემა (SCADA) აუცილებელი კომპონენტია  საწარმოებისთვის, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან  პროცესების ავტომატური მართვით, გადაწყვეტილებების დროული მიღებით, რ ...

“ვეზირი“ ტელეკომუნიკაციისა და უსაფრთხოების სისტემების ბაზარზე 1996 წლიდან ოპერირებს და დღემდე 200 - ზე მეტი კომპლექსური პროექტი აქვს განხორციელებული. კომპანია 50-ზე მეტი მომწოდებლის წარმომადგებელია საქართველოში, საქმიანობს ISO 9001-2015 ხარისხის მართვის სერთიფიკატის შესაბამისად და ასაქმებს 500-ზე მეტ პროფესიონალს. 

რისკების პრევენცია

RMC დეპარტამენტი  უზრუნველყოფს   კორპორატიულ, კომბინირებულ რისკების პრევენციის სერვისს (რპ სერვისი)  დამკვეთის მოთხოვნის, ISO 9001 სტანდარტის, საერთაშორისო ქცევის კოდექსის ასოციაციის (ICOCA) და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.  რპ  სერვისის მიზანი მოსალოდნელი საფრთხეების პრევენცია/შემცირებაა,  როგორიცაა დასაცავი ობიექტის და პერსონალის ზიანი, საკუთრების მოპარვა/დაკარგვა, ინფორმაციის გადინება, კომპანიისა და დამკვეთის რეპუტაციის შელახვა და სხვ. რისკების პრევენციის კვალიფიციური სერვისი მიიღწევა სხვადასხვა ტიპის უსაფრთხოების ელექტრონული სისტემების, ანალიტიკური სამსახურის, კომპანიის ქოლ ცენტრის, რეგიონალური უშიშროების ოფიცერებისა და რპ სერვისის ოფიცრების ერთობლივი მუშაობით,  რომელთა მოვალეობა/ვალდებულებებია: •    დამკვეთის საკუთრებისა და პერსონალის დაცვა  მოსალოდნელი საფრთხეებისგან: ქურდობა, ქონების განზრახ დაზიანება,  ხანძარი და სხვა ტიპის კრიმინალური ქმედებები; •    კომპეტენციის ფარგლებში ინფორმაციის დაცულობა; •    ზრუნვა კომპანიის იმიჯზე; •    დასაცავის ობიექტის ტერიტორიაზე:      უკანონო შეღწევის პრევენცია;      დაშვების კონტროლის მკაცრი  კონტროლი;     პერსონალის, ვიზიტორებისა და ავტომანქანების დაშვების პროცედურის უზრუნველყოფა და  კონტროლი;     აკრძალული ნივთების შეტანის აღკვეთა/პრევენცია;     მატერიალური ფასეულობების მოძრაობის აღრიცხვა;     შესული/გამოსული  პირების ზუსტი აღრიცხვა  ე.წ.  POB  მენეჯმენტისთვის. •    არსებული პროცედურების შესაბამისად დროული, ადექვატური და კვალიფიციური რეაგირება ისეთი საგანგებო ვითარების შემთხვევაში როგორიცაა:     ხანძარი;     გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება;     დემონსტრაციები;     სტიქიური უბედურება. •    დასაცავი ობიექტის პერიმეტრის კონტროლი, ტერიტორიის  რეგულარული პატრულირება ისეთი დარღვევების აღკვეთისა და პრევენციის მიზნით, როგორიცაა: არაავტორიზებული შეღწევა,   დამკვეთის ქონების განზარახ დაზიანება და ა.შ RMC დეპარტამენტის ანალიტიკური სამსახური უზრუნველყოფს ბიზნესის ოპერირების არეალში არსებული რისკების შესახებ ინფორმაციის მოპოვებას, მის ანალიზს,  შეფასებას და შესაბამისი რეკომენდაციების გაცემას: •    აწარმოებს მონაცემთა ბაზებს; •    ახდენს დამკვეთთან პერიოდულ ანგარიშგებას; •    პასუხისმგებელია სერვისების ხარისხზე; •    უზრუნველყოფს „ქოლ ცენტრი“-სა და ESS ოპერირების ცენტრის ფუნქციონირების პროცესს; •    უზრუნველყოფს დეპარტამენტის სტრუქტურული ერთეულების კოორდინაციას; •    შეიმუშავებს რისკების მართვისა და კონტროლის მექანიზმებს, პასუხისმგებელია მათ დანერგვასა და განვითარებაზე; •    უზრუნველყოფს სამუშაო პროცედურების შემუშავებისა და დანერგვის პროცესს. RMC  დეპარტამენტის  24/7  ქოლ ცენტრი 24/7  საკომუნიკაციო ცენტრი, სადაც ონლაინ მონაცემთა  ბაზაში  ხდება მიმდინარე სერვისების ოპერირების არეალებიდან მოწოდებული  ინფორმაციის რეგისტრირება.   „ქოლ ცენტრის ოპერატორები მოქმედებენ არსებული პროცედურების შესაბამისად.  წვდომა  მონაცემთა ბაზებთან აქვთ მხოლოდ  დეპარტამენტის ავტორიზებულ პირებს.  ESS  - უსაფრთხოების ელექტრონული  სისტემების ოპერირების ცენტრი  ESS ოპერირების ცენტრი, რეგულარულად უზრუნველყოფს  დამკვეთის აქტივების უწყვეტ კონტროლს/მონიტორინგს დაცვის ელექტრონული სისტემების საშუალებით და ახდენს ანგარიშგებას დამკვეთთან და დეპარტამენტის შესაბამის სტრუქტურებთან, არსებული ინსტრუქციის შესაბამისად. კომპანია „ვეზირი“ 2009 წლიდან აღნიშნულ სერვისებს ახორციელებს  BP  საქართველოსთვის,  ხოლო 2014 წლიდან   BP საქათველოს კონტრაქტორი კომპანიებისთვის: BEJV, SAJV, IDC, AZFEN   (BTC/SCPX  ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის მილსადენის სამხრეთ კავკასიური გაზსადენის გაფართოების  პროექტის ფარგლებში).     

ევაკუაცია

ევაკუაციის სერვისის ამოცანაა გაზრდილი საფრთხის დონის  და/ან საგანგებო ვითარების შემთხვევაში, დამკვეთის თანამშრომელთა ქვეყნის ტერიტორიიდან უსაფრთხო ევაკუაციის უზრუნველყოფა,  სამშობლოში დაბრუნების მიზნით. აღნიშნული სერვისის ფარგლებში RMC დეპარტამენტი ახორციელებს შემდეგ ქმედებებს: •    ევაკუაციის პროცესის მართვა  •    კონტრაქტით გათვალისწინებული მოვალეობების შესრულებისთვის - მუდმივი  მზადყოფნა •    სერვისის განხორციელებისთვის გამოყოფილი  პერსონალისა და ავტომანქანების მუდმივი მზაობა  •    სერვისში ჩართული პერსონალისთვის სერვისის განხორციელებისთვის აუცილებელი პროცედურებისა და   სამუშაო ინსტრუქციების მიწოდება •    დამკვეთის პასუხისმგებელ პირებთან მუდმივი კონტაქტი და საჭიროების შემთხვევაში კორდინირებული მუშაობა. •    მიმდინარე სამუშაო პროცესების, შესრულებული სამუშაოების, სასწავლო ვარჯიშების შესრულების, ავტომაქანების მზაობის,  დამკვეთის პერსონალთან საკონტროლო ზარებისა და ე.წ. Warden System-ის კონტროლი;  •    დამკვეთთან შეთანხმებით, საქართველოს  ტერიტორიაზე  ევაკუაციის სხვადასხვა მარშუტის წინაწარ განსაზღვრა. •    სერვისის კვალიფიციური და მაღალი ხარისხით შესრულებისათვის, კოორდინატორი უზრუნველყოფს: დეპარტამენტის ანალიტიკურ სამსახურთან, ქოლ ცენტრთან, კომპანიის  ადამიანური რესურსების განყოფილებასთან, ტრანსპორტის, გარემოს, შრომისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოების  დაცვის დეპარტამენტებთან კოორდინირებულ მუშაობას. RMC  დეპარტამენტის ანალიტიკური სამსახური  რეგულარულად  ახორციელებს სერვისთან დაკავშირებული პროცესებისა და რისკების შესწავლას/შეფასებას, აწვდის ინფორმაციას დამკვეთს და საჭიროების შემთხვევაში თან ურთავს რეკომენდაციებს;   

ტექნიკური კონსალტინგი

სისტემების გამართული მუშაობისთვის, აუცილებელია მათი სწორად დაპროექტება, ხოლო პროექტის იმპლემენტაციის შემდგომ, შესაბამისი საპროექტო დოკუმენტების შექმნა. შპს ვეზირი გთავაზობთ სატელეკომუნიკაციო და ელექტრონული უსაფრთხოების სისტემების ტექნიკური კონსალტინგს: •    პროექტირება; •    საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება; •    მომხმარებლის პერსონალის ტრენინგები; •    საინსტალაციო მომსახურება •    გაყიდვების შემდგომი მომსახურება; •    პროექტის მენეჯმენტი. გაყიდვის შემდგომი მომსახურების აუთსორსზე გატანის შემთხვევაში, კომპანიები მნიშვნელოვნად ამცირებენ დანახარჯებს პერსონალსა და სისტემის მომსახურებისთვის საჭირო სპეციფიურ ხელსაწყოებზე.  

20 წელი ტელეკომუნიკაციისა და უსაფრთხოების სისტემების სფეროში